Klantenservice ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1: Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor het gehele assortiment van Kapsalon Belleza en de diensten die geleverd worden. Door een bestelling te plaatsen of gebruik te maken van onze diensten stemt u in met alle voorwaarden. Kapsalon Belleza behoudt zich het recht voor om de leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen na afloop van de vastgestelde periode.


Artikel 2: De Ondernemer

Kapsalon Belleza
Telefoonnummer: 03/663.60.84
E-mail: kapsalonbelleza2990@gmail.com
Btw-nummer: BE0808.024.252


Artikel 3: Overeenkomst

Als een bestelling positief wordt beoordeeld op haalbaarheid, ontstaat er een overeenkomst tussen Ondernemer en de Klant. Het staat Ondernemer vrij om bestellingen of opdrachten niet te accepteren, zonder opgave van redenen, of deze uitsluitend te aanvaarden onder de voorwaarde van verzending onder rembours of na vooruitbetaling.


Artikel 4: Gegevensbeheer

Bij het bestellen of boeken via onze website of webshop, of bij gebruikmaken van onze diensten worden de gegevens van de Klant opgenomen in het klantenbestand van Kapsalon Belleza. Het is belangrijk te weten dat deze gegevens met derden worden gedeeld. Kapsalon Belleza respecteert de privacy van haar Klanten. Meer informatie over hoe omgegaan wordt met privacy kan de Klant terugvinden in het privacy- en cookiebeleid op onze website. Wij streven naar een vertrouwelijke behandeling van deze gegevens en handelen hierbij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Artikel 5: Prijzen

De vermelde prijzen op de website, webshop en andere kanalen (zoals social media) door Kapsalon Belleza zijn in euro en inclusief 21% BTW. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten, waarvoor Kapsalon Belleza niet aansprakelijk kan worden gesteld. Kapsalon Belleza behoudt zich het recht voor om prijzen te verhogen in het geval van tussentijdse prijsverhogingen door de fabrikant of als wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Aankopen met korting kunnen niet worden geretourneerd en worden niet terugbetaald indien ze worden teruggestuurd.


Artikel 6: Levering

De op de website/webshop vermelde termijn is slechts een indicatie. Bestellingen worden uiterlijk binnen 30 dagen uitgevoerd. De levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Mocht een bepaald item niet binnen een maand na de bestelling kunnen worden geleverd, dan ontvangt de koper hierover bericht van Kapsalon Belleza. In dat geval heeft de koper het recht de aankoop kosteloos te annuleren. De levering wordt altijd uitgevoerd op het adres dat door de koper is opgegeven. Kapsalon Belleza voldoet aan de leveringsverplichting zodra de aankoop wordt aangeboden.


Artikel 7: Herroepingsrecht

Conform de wet op verkoop op afstand heeft de Klant het recht om de aankoop te retourneren binnen een termijn van 14 werkdagen, gerekend vanaf het moment van levering. Indien de Klant binnen deze termijn de aankoop voor retour aanbiedt (bij zijn keuze van vervoerder of persoonlijk), kan hij de aankoop annuleren. Deze intentie dient ook aan Kapsalon Belleza te worden gecommuniceerd. De Klant moet kunnen aantonen dat de retourzending tijdig heeft plaatsgevonden. Het is essentieel dat de aankoop in originele staat en volledig is; anders vervalt het recht van de Klant op terugzending. De kosten verbonden aan het retourneren zijn voor rekening van de Klant. Bij correcte afhandeling van de procedure wordt het aankoopbedrag binnen 14 dagen aan de Klant terugbetaald.

Het herroepingsrecht is echter niet van toepassing op bepaalde producten, zoals items met betrekking tot hygiëne, gepersonaliseerde items en producten met een beperkte houdbaarheidsdatum. Deze lijst is niet limitatief.

Het retouradres is:

Kapsalon Belleza
Bredabaan 580
2990 Wuustwezel


Artikel 8: Garantie

Na ontvangst van de bestelling is de Klant verplicht om deze onmiddellijk te controleren op eventuele gebreken of onvolledigheden, zodat deze direct schriftelijk kunnen worden gemeld aan Kapsalon Belleza (binnen 7 dagen), alvorens ze worden teruggestuurd. Het recht om te reclameren en terug te zenden komt te vervallen indien het product na constatering van gebreken in gebruik wordt genomen, beschadigd raakt, wordt belast en/of doorverkocht.

Kapsalon Belleza behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, het product kosteloos te vervangen of een schriftelijke regeling te treffen betreffende schadevergoeding. Deze schadevergoeding is te allen tijde beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de aankoop. De garantietermijn geboden door Kapsalon Belleza komt overeen met de fabrieksgarantie termijn.

Garantie is niet van toepassing indien de Klant bijvoorbeeld het product zelf bewerkt of door derden laat bewerken, of als het product aan ongewone omstandigheden wordt blootgesteld. Deze opsomming is niet-limitatief.


Artikel 9: Aanbiedingen

Kapsalon Belleza behoudt zich het recht voor om een aanbieding in te trekken of ervan af te wijken. Een aanbieding, in welke vorm dan ook, wordt pas geldig en bindend indien deze schriftelijk is bevestigd, bijvoorbeeld door het plaatsen van een bestelling. Het is belangrijk op te merken dat aanbiedingen niet automatisch van toepassing zijn op nabestellingen. Eventuele afwijkende afspraken gelden alleen als ze schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 10: Afbeeldingen en specificaties

Elke afbeelding, waaronder foto’s en specificaties van artikelen op de website/webshop van Kapsalon Belleza dient slechts als indicatie. Deze kunnen nooit de basis vormen voor aanspraken op schadevergoeding.


Artikel 11: Overmacht

Kapsalon Belleza kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een overeenkomst niet kan worden nagekomen als gevolg van overmacht. In dergelijke gevallen heeft Kapsalon Belleza het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder enige vorm van schadevergoeding. Indien Kapsalon Belleza op het moment van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of kan voldoen, dient de Klant de aankoop als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

Overmacht kan elke omstandigheid zijn die redelijkerwijs niet onder de verantwoordelijkheid van Kapsalon Belleza valt. Diverse vormen van storingen, zoals internetstoringen, technologische problemen, en andere onvoorziene omstandigheden, kunnen als overmacht worden beschouwd. Vertragingen, fouten of insolvabiliteit bij toeleveranciers vallen hier ook onder. Deze voorbeelden zijn niet limitatief en dienen slechts als illustratie.


Artikel 12: Aansprakelijkheid

Kapsalon Belleza raadt de Klant ten zeerste aan om altijd de gebruiksaanwijzing van het product nauwkeurig te volgen. Kapsalon Belleza kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing.


Artikel 13: Voorbehoud van Eigendom

De verkochte producten, eigendom van Kapsalon Belleza, blijven eigendom van Kapsalon Belleza totdat de Klant aan alle verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst volledig heeft voldaan. Betaling dient vooraf te geschieden bij elke aankoop. De geleverde producten mogen niet worden gebruikt als betaalmiddel.

De Klant heeft niet het recht om de producten onder het voorbehoud van eigendom te bezwaren of te verpanden. In het geval van beslaglegging door derden op de producten onder het voorbehoud van eigendom, verbindt de Klant zich ertoe Kapsalon Belleza onmiddellijk op de hoogte te stellen.

De Klant geeft hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Kapsalon Belleza of een door Kapsalon Belleza aangestelde derde om, in alle situaties waarin Kapsalon Belleza haar eigendomsrechten wil uitoefenen, alle locaties te betreden waar de eigendommen zich bevinden en de betreffende zaken mee te nemen.


Artikel 14: No show

Niet-nakoming van afspraak en betalingsverplichting

  1. Afspraakbevestiging: De Klant erkent en stemt ermee in dat het zijn/haar verantwoordelijkheid is om alle afspraken bij Kapsalon Belleza tijdig te bevestigen en eventuele herinneringen van het bedrijf op te volgen.
  2. Verplichting tot annulering: Indien de Klant om welke reden dan ook niet in staat is om de geplande afspraak na te komen, dient de Klant deze afspraak uiterlijk 24 uur voor het geplande tijdstip te annuleren. Indien de afspraak binnen 24 uur valt dan vervalt het annuleringsrecht en zal de helft van uw behandeling worden aangerekend
  3. Niet-nakoming van afspraak: Bij het niet nakomen van een afspraak zonder tijdige annulering, behoudt Kapsalon Belleza zich het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen ter compensatie van de gereserveerde tijd en eventuele verliezen als gevolg van de niet-nakoming van de afspraak. De Klant stemt ermee in om €50 te betalen als vergoeding voor elke niet nagekomen afspraak. Deze vergoeding dient binnen 3 dagen na de oorspronkelijke afspraakdatum te worden voldaan.
  4. Herhaalde niet-nakoming: Bij herhaalde niet-nakoming van afspraken kan Kapsalon Belleza naar eigen goeddunken verdere afspraken met de Klant weigeren.
  5. Uitzonderingen: In geval van noodgevallen of onvoorziene omstandigheden kan Kapsalon Belleza besluiten de vergoeding kwijt te schelden. De Klant dient in dergelijke gevallen onmiddellijk contact op te nemen met Kapsalon Belleza om de situatie te bespreken.

Door het maken van een afspraak bij Kapsalon Belleza erkent de Klant deze voorwaarden en stemt de Klant in met de betalingsverplichting zoals hierin uiteengezet.

Artikel 15: Geschillen

Op alle overeenkomsten tussen de Kapsalon Belleza en de Klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is exclusief het Belgisch recht van toepassing. Dit geldt ook indien de Klant in het buitenland woonachtig is. Cookiebeleid

Cookiebeleid Kapsalon Belleza 


23/04/2024

Kapsalon Belleza hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit beleid vindt u meer informatie rond de cookies die door ons gebruikt worden. 


Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van mijn persoonsgegevens?

Kapsalon Belleza is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken (het “verwerken”) van uw persoonsgegevens die in dit beleid worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om onze taken te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. 

Contactgegevens:

Kapsalon Belleza 

Bredabaan 580

2990 Wuustwezel 

België

BE0808024252

E-mailadres waarnaar de bezoeker vragen en klachten kan sturen: kapsalonbelleza2990@gmail.com

Telefoonnummer 03/663.60.84


Wat als ik nog vragen heb na het lezen van dit cookiebeleid?

Mocht u nog vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens via cookies, dan kan u terecht op kapsalonbelleza2990@gmail.com


Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Deze cookies worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.


Hoe kan ik het gebruik van cookies beheren?

Voor de noodzakelijke cookies kan u uw toestemming niet geven of intrekken, gezien deze cookies noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze website.

U kan uw toestemming voor de niet-noodzakelijke cookies ten alle tijden intrekken door de schuifbalken in de cookie banner aan te passen, of door de in uw browser opgeslagen cookies te verwijderen. 


Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers.

Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden, die uw gegevens verwerken. We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. U vindt hieronder een overzicht van de verwerkers op wie we een beroep doen.

Aan welke partijen worden gegevens doorgegeven?

Optios

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). 


Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Volgens de AVG mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog 5 jaar.Na verloop van deze periode worden uw gegevens verwijderd.


Wat doen we om uw persoonsgegevens te beveiligen?

We hebben de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. 


Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens? 

Wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, geniet u het recht op toegang, correctie, wissen, gegevensoverdraagbaarheid en beperking van en verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Als u uw rechten wenst uit te oefenen kan u met ons contact opnemen via dit mailadres: kapsalonbelleza2990@gmail.com Het is mogelijk dat u gevraagd wordt een identiteitsbewijs door te geven. Dit zodat wij zeker zijn dat u de betrokken persoon bent, en wij uw persoonsgegevens niet meedelen aan de verkeerde persoon. 

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen via kapsalon2990@gmail.com

Als u na de behandeling van uw vraag of klacht niet tevreden bent, kan u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

U kan hiervoor terecht bij de Vlaamse Toezichtscommissie of de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

Vlaamse Toezichtscommissie

Koning Albert II Laan 15

1210 Brussel

België

Tel. 02 553 20 85

contact@toezichtcommissie.be


Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35 
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
contact@apd-gba.be

 

Privacyverklaring


PRIVACYVERKLARING


Versie 23/04/2024


De door u meegedeelde persoonsgegevens worden door kapsalon Belleza, Bredabaan 580, 2990 Wuustwezel EN Optios verwerkt.

Uw gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations.


Voor die verwerking heeft u uw toestemming gegeven. U kan te allen tijde die toestemming intrekken via e-mail: kapsalonbelleza2990@gmail.com


De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.


Doorgifte aan andere partijen

Kapsalon Belleza geeft uw persoonsgegevens door aan volgende partij(en): Optios


Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Uw gegevens zullen gedurende 5 jaar bijgehouden worden door Kapsalon Belleza.

Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens door kapsalon Belleza gewist.


Uw rechten

Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een recht van inzage, verbetering en desgevallend het wissen van uw gegevens. Neem voor de uitoefening van deze rechten contact op met 

Kapsalon Belleza 

Bredabaan 580

2990 Wuustwezel 

03/663.60.84


Verder hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheden, als u vindt dat uw gegevens op een foutieve manier verwerkt zouden worden.

U kan hiervoor terecht bij de Vlaamse Toezichtscommissie of de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

Vlaamse Toezichtscommissie

Koning Albert II Laan 15

1210 Brussel

België

Tel. 02 553 20 85

contact@toezichtcommissie.be


Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35 
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
contact@apd-gba.be


Indien u vragen zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze verklaring, kan u steeds onze functionaris voor de gegevensbescherming contacteren via kapsalonbelleza2990@gmail.com

Maandag
09:00 - 18:00
Dinsdag
Gesloten
Woensdag - Donderdag
09:00 - 18:00
Vrijdag
09:00 - 20:00
Zaterdag
08:00 - 15:00
Zondag
Gesloten

                  Btw: BE 0808 024 252

Wij horen graag van je. 

 
 
 
 
 

Onze partners